تبلیغات
آموختن:حرکتی بی پایان - ده گام در طراحی رضایت سنجی دانشجویی- ادامه مطلب قبل

گام هفتم : ارسال نتایج
 
گروه های مرتبط :
- رئیس دانشکده / هیات مدیره / تیم رهبری بالا
- رؤسا /  مدیران
- اساتید دانشکده- دانشجویان
 
روش های به اشتراک گذاری اطلاعات :
- ارائه ی چهره به چهره  - ارائه  مقالات در نشریات داخلی و خارجی : روزنامه دانشگاه- خبرنامه دانشگاه-  روزنامه محلی-  ارسال اطلاعات بر روی وب

گام هشتم :  شناسایی تیم اقدام و مراحل بعدی
 انتخاب یک گروه به عنوان مسئول برای گام های بعدی  کار با داده ها :
- کمیته نگهداری
 
- کمیته های زیر گروه که  فقط بر ارزیابی رضایت تمرکز داشته باشند.
- گروه آموزشی دانشگاه
گروههای متمرکز بر مدیریت اجرا تشکیل دهید :
-  ارائه اطلاعات کیفی به همراه مقادیر کمی
-  می توانید بر موارد یا  مناطق خاص تمرکز داشته باشید
- از افرادی که با فرایند حل مساله سرو کار دارند استفاده کنید.
- دانشجویان و پرسنل دانشگاه را دخیل کنید.

گام نهم : ایجاد طرح پاسخگویی

برای نقاط قوت :
-  به اشتراک گذاشتن با اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانش آموزان
- ثبت  نتایج در برنامه های روابط عمومی داخلی و خارجی دانشکده
- بخشهایی که نتایج خوبی کسب کرده اند را به عنوان الگو انتخاب کنید
- جشن موفقیت!
برای چالش:
-  شناسایی فعالیت های گسترده در دانشگاه و آنهایی که به گروه های جمعیتی خاص  مربوطند و یا   بخش های دانشگاه که دارای نقاط ضعف هستند.

- شناسایی مراحل بعدی برای (رفع چالش) و جدول زمانی برای آغاز کار
- شناسایی مناطقی که با ارائه اطلاعات مناسب  می توان مشکلات آنها را برطرف کرد
- شناسایی آیتمهایی که در مدت کوتاه و سریعاٌ باید به آنها پاسخ گفت .
- شناسایی مناطقی که نیاز است بخشی از یک برنامه بلند مدت استراتژیک باشند
اطلاع دادن برنامه به دانشگاه
اجرا کردن برنامه ( برای رفع نقاط چالش)

گام دهم : بررسی دوباره برای پیگیری نتایج
بررسی سالانه و یا هر سال دیگر
قبل از بررسی دوباره، مطمئن باشید همگان از تغییرات بوجود آمده از زمان آخرین ارزیابی آگاه هستند
راههایی که می تواند فرایند اجرا و ارزیابی را نسبت به قبل بهبود ببخشد شناسایی کنید
هنگامی که شما نتایج را دریافت کردید :
- مناطقی که سطح رضایت در آنها به علت اقدامات صورت گرفته بهبود یافته را شناسایی کنید
- شناسایی مسائل جاری و یا مناطقی که بهبود  در آن دیده نمی شود
ادامه این روند به طور منظم

 
طبقه بندی: برنامه ریزی درسی، نیاز سنجی،

  • بیا 2 اینجا
  • بیابان زدایی
  • اخبار وب
  • جالب های انگلیسی