تبلیغات
آموختن:حرکتی بی پایان - فنون کنترل متغیرهای نا مربوط در تحقیق
تاریخ : چهارشنبه 19 آبان 1389 | 12:30 ق.ظ | نویسنده : ارشد علوم تربیتی

خلاصه ی درس روش تحقیق- استاد: آقای دکتر خسروی

 

6فن برای کنترل متغیرهای نامربوط

1-    گمارش تصادفی: یکی از مهمترین فنونی است که در کنترل متغیرهای نا مربوط به کار می رود شما باید هر زمان و هر کجا که امکان داشته باشد از گمارش تصادفی استفاده کنید. گمارش تصادفی گروهها را با توجه به همه ی متغیرها در ابتدای آزمایش همسان میسازد. باید مراقب باشید که گمارش تصادفی را با انتخاب تصادفی اشتباه نگیرید.

هدف از انتخاب تصادفی تشکیل نمونه ای است که معرف جامعه ی بزرگتر باشد.

هدف از گمارش تصادفی بدست آوردن یک نمونه معمولاً هماهنگ و استفاده از فرایند آرایش تصادفی برای تقسیم آن در دو یا  چند گروه که معرف یکدیگر هستند می باشد یعنی شما از گمارش تصادفی برای ایجاد گروههای همتای احتمالی استفاده می کنید. انتخاب تصادفی به تضمین روایی بیرونی و گمارش تصادفی به تضمین روایی درونی کمک می کند.

برای دیدن متن کامل بر روی ادامه مطلب کلیک کنید


 

2-    همتا سازی

همتا سازی از طریق معادل سازی گروههای مقایسه بر اساس یک یا چند متغیر که با متغیر وابسته همبستگی دارند متغیرهای نامربوط را کنترل می کنند و هرگونه اثر افتراقی متغیرهای همتا را خنثی می سازد هنگام استفاده از همتا سازی بهترین کار اینست که برای تعیین آنها در گروه آزمایش و کنترل از گمارش تصادفی استفاده کنید.

3-   ثابت نگه داشتن متغیرهای نا مربوط

این فن با اطمینان از اینکه شرکت کنندگان آزمون در گروههای تدبیر متفاوت همان مقدار یا نوع را از یک متغیر دارا هستند برای کنترل متغیرهای نا مربوط مزاحم به کار میرود. یکی از مشکلات این فن اینست که توانایی شما را در تعمیم نتایجتان بطور جدی محدود میسازد

4-   وارد کردن متغیرهای نا مربوط در طرح تحقیق

در این فن یک متغیر نا مربوط مزاحم در نظر گرفته میشود و به عنوان یک متغیر مستقل اضافی در تحقیق مورد بررسی

قرار می گیرد. این فن به ویژه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شما مایل باشید هر اثری را که متغیر نامربوط مزاحم ممکن است بطور بالقوه داشته باشد بررسی کنید.

5-   متوازن سازی تقابلی

فنی است که برای کنترل اثرات توالی بکار میرود

اثرات توالی به دو دسته ی ترتیبی و انتقالی تقسیم میشوند

اثرات ترتیبی نوعی اثرات توالی هستند که از ترتیبی که کاربندی ها اجرا میشوند ناشی میشوند برای مثال شرکت کنندگان همانطور که مشارکتشان را در اولین حالت کاربندی به انجام میرسانند با فرایند آزمون و مجموعه بیشتر آشنا میشوند، هنگامی که این افراد در دومین حالت کاربندی شرکت می کنندممکن است بهتر عمل کنند چون اکنون با مجموعه و آزمونی که قبلاً دریافت کرده اند آشنا شده اند بدین شکل، ترتیب می تواند در نتیجه اثر داشته باشد.

اثرات انتقالی نوعی از اثرات توالی هستند که زمانی رخ میدهند که اثر یک حالت کاربندی به حالت بعدی کاربندی منتقل شود یعنی عملکرد در کاربندی بعدی به خاطر کاربندی که قبلاً روی داده است متفاوت است. هنگامی که این امر روی می دهد پاسخها در حالت کاربندی بعدی کنشی از کاربندی  فعلی و همچنین هر اثر باقیمانده از کاربندی قبلی است. در واقع یادگیری از کاربندی قبلی ممکن است به کاربندی بعدی منتقل شود

متوازن سازی تقابلی یکی از فنون کنترلی است که میتوان برای کنترل اثرات ترتیبی و انتقالی مورد استفاده قرار داد

شما از طریق اجرای هریک از حالتهای کاربندی آزمایشی برای تمامی گروههای شرکت کننده، متوازن سازی تقابلی را

انجام می دهید اما باید با ترتیبات متفاوتی برای گروههای متفاوت انجام دهید

6-   تحلیل کوواریانس

یکی از فنون آماری است که برا ی معادل سازی آماری گروههای به کار میرود که در یک پیش آزمون یا چند متغیر دیگر متفاوت هستند برای مثال در طرحهای چند گروهی که یک پیش آزمون دارد تحلیل کوواریانس برای معادل سازی بر اساس پیش آزمون بکار میرود. مثلاً در تحقیقی در زمینه یادگیری شما ممکن است بخواهید هوش را کنترل کنید.

اگر دانش آموزان با هوش در یکی از گروههای مقایسه وجود داشته باشند ممکن است تفاوتهایی بین گروهها بوجود آید چون گروهها بیشتراز نظر هوشبهر متفاوت هستند تا کاربندی، بنابر این شما باید هوش را کنترل کنید.

تحلیل کوواریانس از نظر آماری نمرات متغیر وابسته را برای تفاوت های موجود بر اساس متغیرهای نامربوط تعدیل می کند.


 
طبقه بندی: روش تحقیق،

  • بیا 2 اینجا
  • بیابان زدایی
  • اخبار وب
  • جالب های انگلیسی