تبلیغات
آموختن:حرکتی بی پایان - ابعاد یادگیری
تاریخ : دوشنبه 15 آذر 1389 | 04:14 ق.ظ | نویسنده : ارشد علوم تربیتی
با تشکر از اساتید محترم آقایان دکتر آقا زاده و دکتر خسروی


یادگیری چند بعد دارد؟

اشاره :

پژوهشگران علوم روانشناسی ، به ویژه روانشناسان یادگیری ، یافته های بسیار چشمگیر و حیرت انگیزی را در باره ی یادگیری گزارش می كنند. هر یك از یافته ها با وجود آن كه نشان دهنده ی رهنمود های اثر بخش برای سازماندهی فعالیت های یادگیری اند در عین حال نشانگر پیچیدگی فعالیت یادگیری مهم هست. به هر روی ، هر اندازه در این زمینه كوشش شود چشم اندازهای روشن تری در پیشاپیش دیدگان آموزشگران گشوده می شود تا بتوانند سنجیده تر عمل كنند. در نوشته ی حاضر، منظور از ابعاد یادگیری ، بیان می شود و ابعاد پنجگانه ی یادگیری تشریح می گردد.

 

ابعاد یادگیری الگوی جامعی است كه از آن چه پژوهشگران و نظریه پردازان درباره ی یادگیری می دانند و از آن برای تعریف فرآیند یادگیری بهره می گیرند، استفاده می كند. پیش فرض آن است كه پنج نوع تفكر وجود دارد كه ما آن ها را ابعاد یادگیری می نامیم. و اساس یادگیر ی موفق اند.

 

چارچوب ابعاد یادگیری به شما یاری خواهد كرد:

 

·        تاكید بر یادگیری را پی گیری كنید.

·        فرایند یادگیری را مطالعه كنید.

·        برنامه ی درسی ، آموزش و سنجش را طرح ریزی كنید كه پنج جنبه ی حیاتی یادگیری را پوشش دهد.

 

اكنون، ابعاد پنجگانه یادگیری را مرور می كنیم:


لطفاً بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

 


بعد اول : نگرش ها وادراكات

 

نگرش ها و ادراكات، توانایی یادگیرندگان را در فراگیری تحت تاثیر قرار می دهد. برای مثال ،اگر یادگیرندگان، كلاس را محیطی نا ایمن و مختل تصور كنند، به احتمال زیاد به میزان بسیار اندك در آن كلاس به فراگیری می پردازند. هم چنین ، اگر یادگیرندگان به تكلیف كلاسی ، نگرش منفی داشته باشند، محتملاً برای انجام آن تلاش كمتری خواهند كرد. پس ، یكی از كلید های آموزش اثر گذار ، كمك به یادگیرندگان برای كسب نگرش ها و ادراكات مثبت در باره ی كلاس و یادگیری است.

 

بعد دوم : اكتساب و درهم تنیدن دانش

 

از جنبه های كلیدی دیگر در یادگیری ، كمك به یادگیرندگان در اكتساب و در هم تنیدن دانش جدید است. وقتی كه یادگیرندگان در حال یادگیری اطلاعات جدید اند، آنان باید برای ایجاد ارتباط بین دانش جدید و پیش دانسته ها، سازماندهی اطلاعات و هم تبدیل دانش جدید به مثابه بخشی از اطلاعات حافظه ی بلند مدت یاری شوند. آن گاه كه ، یادگیرندگان فرآیند ها و مهارت های نوینی را می آموزند، آنان باید به یادگیری الگو ( یا مجموعه ای از گام ها ) بپردازند، سپس مهارت و فرآیند را برای كار آ و اثر بخش كردنشان شكل دهندو سرانجام، به درونی كردن یا تمرین مهارت یا فرایند اقدام كنند تا آن هارا به راحتی انجام دهند.

 

بعد سوم : بسط و اصلاح دانش

 

یادگیری با كسب و درهم تنیدن دانش پایان نمی یابد. یادگیرندگان از طریق فرایند بسط و اصلاح دانش به درك و فهم ژرف تر می رسند ( برای مثال ، از طریق تمیز نكته های جدید، روشن سازی گژ فهمی ها و نتیجه گیری ). آنان به صورت موشكافانه به استفاده از فرآیند های استدلالی به تجزیه وتحلیل فراگرفته هایشان می پردازند، كه این امر به بسط و اصلاح اطلاعات كمك می كند.

برخی فرآیند های استدلالی كه یادگیرندگان برای بسطو اصلاح دانش به كار می گیرند به ترتیب در زیر آمده است :

 

·        مقایسه

·        طبقه بندی

·        انتزاع

·        استدلال قیاسی

·        استدلال استقرایی

·        تحلیل خطاها

·        تحلیل چشم اندازها

 

بعد چهارم : استفاده معنا دار از دانش

 

زمانی ، یادگیری  بسیار اثر گذار رخ می دهد كه از دانش برای انجام دادن كارهای معنا دار استفاده كنیم. برای مثال، امكان دارد درباره ی میكروسكوپ ها ابتدا از صحبت با یك دوست یا خواندن مقاله ای از مجله ای ، چیزی یاد بگیریم.

 

به هر روی ، آن گاه واقعاً درباره ی آن چیزی می آموزیم كه اقدام به خرید یك میكروسكوپ بكنیم. ایجاد اطمینان و مطمئن بودن از این كه فرصتی برای كاربرد معنا دار دانش برای یادگیرندگان در نظر گرفته شده، بخش مهم و معنا داری از طراحی یك واحد آموزشی است. در الگوی ابعاد یادگیری ، شش عنصر فرآیندی هست كه برای ترغیب استفاده معنادار از دانش قابل بهره گیری اند:

 

·        تصمیم گیری

·        حل مسئله

·        ابداع

·        كاوش تجربی

·        جست وجو

·        تجزیه و تحلیل سیستم ها

 

بعد پنجم : عادت های ذهنی 

 

یادگیرندگان بسیار موفق، كسانی هستند كه عادت های ذهنی قدرت مندی پرورش داده اند.

عادت های ذهنی قدرت مند یادگیرندگان را در تفكر انتقادی ، تفكر خلاق و نظم دهی رفتار كمك می كند. عادت های ذهنی مورد نظر به ترتیب زیراند:

 

تفكر انتقادی

 

·        درست بودن و درستی طلبی

·        واضح بودن و وضوح طلبی

·        آزاد اندیشی

·        مهار مجبور بودن

·        گرفتن پست، آن گاه كه شرایط تضمین كننده است.

·        واكنش مناسب و احساسات و سطح دانش دیگران

 

تفكر خلاق

 

·        پافشاری

·        ازمیان برداشتن محدودیت های دانشی و مهارتی

·        ایجاد، باور و حفظ استانداردهای ارزشیابی شخصی

·        ایجاد شیوه های نوین نگرش به یك موقعیت خارج از استانداردهای معمول

 

تفكر خود نظم جو

 

·        پایش و بازنگری تفكر خود

·        طرح ریزی مناسب

·        شناسایی و استفاده از منابع ضروری

·        واكنش مناسب نسبت به بازخورد

·        ارزشیابی اثر بخشی كنش های شخصی

 

 دكتر محرم آقازادهطبقه بندی: یادگیری،

  • بیا 2 اینجا
  • بیابان زدایی
  • اخبار وب
  • جالب های انگلیسی