تبلیغات
آموختن:حرکتی بی پایان - كلاس های ساختگرا
تاریخ : چهارشنبه 10 آذر 1389 | 04:44 ب.ظ | نویسنده : ارشد علوم تربیتی
با تشکر از آقای دکتر خسروی


كلاس های ساختگرا

 

اثر جكلین گرنن بروكس و مارتین جی. بروكس

ترجمه :سعید سیف الهی

تكنولوژی آموزشی   

دوره شانزدهم

سال 1379

 

نمی توانیم از قانون گذاران انتظا رداشته باشیم كه در مورد اصلاحات آموزشی پاسخ گوی ما باشند. اما می توانیم از معلمان انتظار داشته باشیم كه عاملی حیاتی در ایجاد و توسعه ی این راه حل باشند.

 

یك پیش فرض اساسی برای اصلاحات آموزشی ، با دیدی كه یادگیری و فهم دانش آموز را مورد مطالعه قرار می دهد، مطرح می شود. ً جكلین گرنن بروكس  ً و  ً

مارتین بروكس  ً1  دیدگاه ساخت گرایی را كه بر محیط یادگیری دانش آموزان متمركز است، پیشنهاد می كنند. و فعالیت ها و راهبردهای موجود در عمل را كه تعامل معلم و دانش آموز را در نظر دارند و  درباره ی اهمیت گرایی،اصول ساخت گرایی و

سازمان دهی محیط های ساخت گرا بحث می كنند مد نظر دارند. روان شناسان رشد و شناخت از طریق نظریه ها و تحقیقاتی كه مدافع دیدگاه ساخت گراست، از كلاس

ساخت گرا حمایت می كنند.

تغییر اصلاحات آموزشی به تغییر در نحوه ی آموزش معلمان و یادگیری دانش آموزان منجر می شود. جكلین گرنن  بروكس و مارتین بروكس معتقدند كه اصلاحات آموزشی از ایجاد كلاس های ساخت گرا آغاز می شود. به عقیده ی ً كاترین تومی فوسنات ً 2 نیز ساخت گرایی نه یك نظریه ی تدریس ، بلكه نظریه ای مبتنی بر دانش و یادگیری است. از دیدگاه این نویسندگان، نظریه ی كلاس های ساخت گرا از آنجا قوت می گیرد كه یادگیری نه یك فرایند جذبی، بلكه یك فرایند فعال است.


برای دیدن متن کامل بر روی ادامه مطلب کلیک کنید


به كار گیری تمام این راهكار ها، برای تربیت یك معلم ساخت گرا ، قدری شجاعانه به نظر می رسد.

این نویسندگان در مورد سه موضوع كلیدی به شرح زیر بحث می كنند:

 

1.      ً ضرورت ساخت گرایی ً ؛ مبتنی بر اهمیت ساخت گرایی در یادگیری و سازمان دهی كلاس درس است.

2.   ً  برخی از اصول هدایت كننده ی ساخت گرایی ً خواننده را از طریق مجموعه ای از مسائل و پاسخ ها كه درباره ی كاربرد ساخت گرایی در محتواهای متفاوت برنامه ی آموزشی است، هدایت می كند.

 

3.   ً ایجاد محیط های ساخت گراً  كه راهكارهای مفیدی را در زمینه ی وارد كردن اصول ساخت گرا در كلاس ، به معلمان توصیه می كند.

 

سایر نظریه های ساخت گرا، روان شناسان رشد و شناخت را بر می انگیزند تا موفقیت دانش آموزانی را كه یافته های خود را به كار می گیرند، مشخص كنند.

 

موضوع كلیدی اول، بر اهمیت ارزش دادن به پاسخ های دانش آموزان حتی زمانی كه این پاسخ ها با دیدگاه معلم متفاوت هستند- تأكید دارد. حاصل مشاهدات  ً پپرت  ً 3 از عملكرد دانش آموزانی كه در كاركردن با اعدا، ساختارهای عقلانی می سازند،  ً ساخت مفهوم ً  را تبیین می كند. آقا و خانم بروكس تأكید دارند كه دانش آموزان مفاهیمی را ایجاد می كنند كه برایشان معنی دار است. معلمانی كه با مفهوم سازی فردی دانش آموزان اهمیت می دهند و به آنان فرصت می دهند كه روش های گوناگون مفاهیم را كاوش كنند، موفق خواهند بود. ً پیاژه  ً در آثار اخیر خود عقیده ی ساخت گرایی خویش را چنین بیان می كند: ً وضعیت كنونی دانش یك لحظه از تاریخ است. دانش ، درست به همان سرعتی كه در گذشته تغییر كرده است، در حال تغییر است و در بسیاری از موارد، این تغییر سریع تر از گذشته است.  ً هر دو نویسنده ی مذكور به آثار اخیر پیاژه توجه دارند. در این آثار، پیاژه این دیدگاه ساخت گرایی را توجیه می كند كه دانش به عنوان نتیجه ی مستقیم  ً ساخت فردی ً ، رشد می یابد.

 

نظریات رفتار گرایان نمی تواندساخت گرایی را توجیه كند، زیرا رفتار گرایان فرایند های ذهنی درونی  ً وادزورت  ً  4 را در نظر نمی گیرند. توجه نویسندگان مذكور به سایر نظریات روان شناسانه، موضع آن ها را مبنی بر این كه ساخت گرایی بخش فعالی از فرایند های ذهنی فرد است، قوت می بخشد. بدین سبب ، آنان مدعی هستند كه اصول ساخت گرا می تواند دانش آموزان را به سوی  ً سخت مفهوم ً هدایت كند.

 

موضوع كلیدی دوم  ، به این نكته می پردازد كه معلمان چگونه سئوالات و ساختاردرس ها را مطرح كنند. مثال ها نشان می دهند كه معلمان چگونه از دانش آ«وزان می خواهند به سئوالاتی غیر از سئوالاتی كه معلم ارائه می دهد، توجه كنندو به دانش آموزان فرصت دهند تا سئوالاتی را مطرح كنند كه درس را با توجه به پایه ی دانشی كه دارند ، قابل استفاده تر كند. آقا وخانم بروكس بر اهمیت نداشتن محدودیت های زمانی برای تدریس تأكید دارند، اما وقتی مسئله ی زمان پیش می آید، قدرت انتخاب معلمان محدود میشود.

 

شاید راهكارهای موضوع كلیدی سوم به معلمان امكان بدهد تا بدون نگرانی درباره ی درستی پاسخ ها، بر قسمت های مهم درس تأكید گذارند. دوازده راهكار مشروح زیر ، راهها و روش هایی را برای ساخت گرا شدن به معلمان توصیه می كند.

 

این راهكارها تأكید دارند كه معلمان ساخت گرا :

 

1.      استقلال و ابتكار دانش آموز را می پذیرند و او را تشویق می كنند.

 

2.      دركنار مواد و وسایل آموزشی و تعاملی ، از داده ها ی خام و منابع اولیه استفاده می كنند

 

3.   هنگام چارچوب بندی وظایف و كارها، از اصطلاحات شناختی، نظیر : ً طبقه بندی كردن ً ،  ًتجزیه و تحلیل كردنً ،  ً پیش بینی كردن ً  و  ً خلق كردن ً استفاده می كنند.

 

4.   اجازه می دهند تا پاسخ های دانش آموز، جریان درس را هدایت كند، راهكارهای آموزشی را جا به جا كند و محتوا را تغییر دهد.

 

5.      درك دانش آموزان را از مفاهیم، قبل از استفاده ی مشترك از آن ها (مفاهیم )، جویا می شوند.

 

6.       دانش آموزان را به شركت درگفت وگو با معلم و بایكدیگر ترغیب می كند.

 

7.   با مطرح كردن سئوالات باز پاسخ و متفكرانه، و تشویق دانش آموزان به سئوال كردن از یكدیگر، آن ها را به تحقیق و دانش آموزی تشویق می كنند.

 

8.      به دنبال جزئیات و پیچیدگی های پاسخ های اولیه ی دانش آموزان هستند.

 

9.   دانش آموزان را درگیر تجربیاتی می كنند كه ممكن است تضادهایی را با فرضیات اولیه ی آنان بوجود آورد و آن گاه، آنان را به مباحثه تشویق می كنند.

 

10.  بعد از طرح سئوالات، به آنان فرصت تأمل می دهند.

 

11.  به دانش آموزان فرصت می دهند تا ارتباط برقرار نمایند.و شبیه سازی كنند.

 

12. كنجكاوی طبیعی دانش آموزان را با استفاده ی مكرر از الگوی ً چرخه ی یادگیری ً  پرورش می دهند ( الگوی چرحه  ی یادگیری از كشف ، معرفی و كاربرد مفهوم تشكیل شده است.)

 

موضوع كلیدی اول، بر اهمیت ارزش دادن به پاسخ های دانش آموزان، حتی زمانی كه این پاسخ ها با دیدگاه معلم متفاوت هستند، تأكید دارد.

 

به كار گیری تمام این راهكارها ، برای تربیت یك معلم ساخت گرا، قدری شجاعانه به نظر می رسد. با این حال، آقا و خانم بروكس مثال هایی تهیه كرده اند كه كاربرد این راهكارها را روشن و منسجم می كند. برای این كه معلمان ساخت گرا شوند، نیاز به كسب مهارت دارند.

 

این نویسندگان، باردیگر به آن چه كه معلمان برای ساخت گرا شدن نیاز دارند،

می پردازند و در مورد این كه چه اعمال و تغییراتی لازم است انجام شود تا معلمان ساخت گرا شوند، بحث می كنند. شش پیشنهاد آن ها در این زمینه به شرح زیر است:

 

1.      تنظیم برنامه ی آموزش قبل و ضمن خدمت برای معلمان، درباره ی اصول ساخت گرایی و عمل به آن .

2.      دور ریختن اغلب آزمون های استاندارد شده و مفهوم دار كردن فرایند ارزشیابی برای دانش آموزان

3.      تمركز هر چه بیش تر منابع بر رشد حرفه ای معلمان، تا بر كتاب های درسی و

كتاب های كار

4.      حذف نمره های عددی و حرفی

5.      تشكیل گروه های مطالعه ی مدرسه ای كه بر اصول رشد انسانی متمركز شده اند.

6.       درخواست سمینار سالانه در مورد تدریس و یادگیری برای مدیران و مسئولان مدرسه

 

ممكن است این شش پیشنهاد به نظر برخی افراد افراطی به نظر برسد، اما برای آن چه كه به معنی ساخت گرایی است، ضرورت دارد. نویسندگان مذكور با دیدی مثبت نسبت به محاسن ساخت گرایی در كلاس درس، به كار خود پایان می دهند.

 

تجزیه و تحلیل

 

آقا و خانم بروكس، كتاب ً كلاس های ساخت گرا ً را به منظور تبیین یك راه ساده برای فهمیدن این كه ساخت گرایی چیست و آن چه كه می تواند برای آموزش دانش آموزان انجام دهد، نوشته اند. آن ها تمام منظرهای ساخت گرایی را در نظر گرفته اندو با جزئیات توضیح می دهند كه چگونه ساخت گرایی دركلاس به كار گرفته می شود. مثال های آن ها به حوزه هایی از برنامه ی درسی اشاره دارد كه برای دانش آموزی كه درس هایی از قبیل ریاضی، انگلیسی ، علوم اجتماعی و علوم تجربی را می خواند، مفید است. نویسندگان مذكور مثال هایی می آورند كه نشان می دهد، ساخت گرایی تا چه حد در شكل گیری علم در فرد مؤثر است.

 

تغییر اصلاحات آموزشی به تغییر در نحوه ی آموزش معلمان و یادگیری دانش آموزان منجر می شود.

با این حال ، برای این كه معلمان بتوانند این مطالب را هر روز در كلاس به كار برند، نیاز به تعلم دارند. آن ها باید بر این باور كه  ً وقت عامل مهمی در یادگیری دانش آموزان نیست ً؛  غلبه كنند.

اگر معلمان ساخت گرا شوند، دانش آموزان توانایی های خود را برای ایجاد یك دانش فردی كه برایشان معنی دار است، وسعت می بخشند. كتاب كلاس های ساخت گرا اولین قدم در عرضه ی دیدگاه ساخت گرایی به تمام مربیان است، چه این مطلب هدف اصلی كتاب بوده باشد و چه نباشد.

 

خلاصه

 

این كتاب ساختاری ساده دارد و برای خواندن و حركت از یك بحث به بحث بعدی مناسب است. مؤلفان درباره ی سازمان دهی كلاس های درس و یافته های روان شناسان تحقیق كرده اند و كار خود را به گونه ای تدارك دیده اند كه نشان دهند چگونه ساخت گرایی روشی بهتر برای تدریس به دانش آموزان است. خواننده ی كتاب احساس می كند كه علاقه دارد، با روشی ساخت گرایانه تدریس كند یا به او تدریس شود. تأثیر مطالعات این نویسندگان درباره ی ساخت گرایی، برای تعریف و اصلاح این كه دانش آموزان چگونه یاد می گیرند و می فهمند، مفید است. قدم دیگر، ارائه ی راهكارها و پیشنهادها به همه ی مربیان است. این اقدام ممكن است مشكل ترین و درعین حال خوش آتیه ترین كار باشد. ما نمی توانیم از قانون گذاران انتظار داشته باشیم كه در زمینه ی اصلاحات آموزشی پاسخ گوی ما باشند، اما می توانیم از معلمان انتظار داشته باشیم كه عاملی حیاتی در ایجاد و توسعه ی این راه حل باشند.

 

·   ژاكلین گرنن  بروكس عضو هیأت علمی ً مركز آموزش علوم ، ریاضی و فناوری ً و سرپرست  ً آزمایشگاه آموزش بیوتكنولوژی  ً در دانشگاه ایالتی نیویورك (SUY)  در  ً استونی بروكس  5ً  است.

 

مارتین جی. بروكس نیز مدیر مدرسه ی ً ولی استریم  ً 6 در منطقه ی سیزده نیویورك است.

 

مراجع :

 

Brroks, J. G & M. G. (1993). In Search of Understanding: The Case for Constructivist Classrooms Alexandria, VA: Association for the Supervision and Curriculum Development.

 

Piaget, J. & Inhelder, b. (1971). The Psychology of the child, New York: Basic Books. Wadsworth, (1971), Piaget's Theory of Cognitive Development from Childhood to Adolescence: A Constructivist Perspective.

 

New York: Holt, Rinehart and Winston.

 

 

زیرنویس:

 

1.     Jacqueline Grennen Brooks and Martin G. Brooks.

2.     Catherino Twomey Fosnot

3.     Papert

4.Wadsworth
طبقه بندی: ساخت گرایی،

  • بیا 2 اینجا
  • بیابان زدایی
  • اخبار وب
  • جالب های انگلیسی