تبلیغات
آموختن:حرکتی بی پایان - اولین همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه
اولین همایش الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه که در تاریخ 14 اردیبهشت ماه سال 1391 به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و با همکاری و مشارکت سایر سازمانها و ارگانهای موثر در حوزه آموزش کشور برگزار خواهد شد، موضوعات متنوعی را در حوزه آموزش منابع انسانی دانشگاهها و زمینه های وابسته را مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد داد.
دبیرخانه همایش از کلیه محققان، پژوهشگران و دانشجویان گرامی جهت مشارکت دعوت بعمل می آورد مقالات خود را در محورهای ذیل از طریق سایت همایش جهت بررسی و طرح در این کنفرانس ارسال نمایند.
محورهای این همایش عبارتند از:

• برنامه ریزی منابع انسانی و ارزیابی عملکرد توانمند سازی منابع انسانی دانشگاه
• نیاز سنجی ، اثر بخشی و تضمین کیفیت آموزش منابع انسانی دانشگاه
• الگوها و روش های آموزش منابع انسانی دانشگاه با تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات
• آموزش منابع انسانی دانشگاه و تاثیر آن در تغییر فرهنگ و فرایندهای سازمانی
• نقش مدیریت دانش در توسعه منابع انسانی دانشگاهها
• آموزش منابع انسانی دانشگاه و تاثیر آن در کیفیت زندگی کاری
• الگوهای موفق آموزش و توسعه منابع انسانی در دانشگاه های جهان
• چالش های آموزش منابع انسانی دانشگاه در قرن 21  • بیا 2 اینجا
  • بیابان زدایی
  • اخبار وب
  • جالب های انگلیسی